hero title

In het verslagjaar heeft Meerlanden in goed overleg met en na besluitvorming van haar aandeelhouders een wijziging van de kapitaalstructuur gerealiseerd.

Door deze wijziging van de kapitaalstructuur is een kapitaalstructuur ontstaan die:

  • Aantrekkelijk is voor zowel bestaande als voor nieuwe aandeelhouders en duurzaam aandeelhouderschap stimuleert.
  • Eenzelfde grondslag biedt voor het aantal aandelen waar elke aandeelhouder recht op heeft.
  • De mogelijkheid van inbesteding waarborgt.
  • Heldere kaders biedt voor de prijs per aandeel bij toe- of uittreden.

Tegelijk met de nieuwe kapitaalstructuur zijn enkele nadere afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Meerlanden en haar aandeelhouders en zijn de statuten gewijzigd.

De kwaliteitseis

Alleen gemeenten die opdrachtgever zijn voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en reiniging op hun grondgebied kunnen aandeelhouder zijn.

Het evenredigheidsprincipe

Elke aandeelhouder houdt per aansluiting in de gemeente één aandeel. Jaarlijks vindt een herijking plaats van het aantal aansluitingen dat een gemeente heeft en wordt het aantal aandelen dat de gemeente in Meerlanden houdt hierop aangepast. Toe- en uittreding van gemeenten geschiedt op basis van de intrinsieke waarde per aandeel op 1 januari direct voorafgaand aan het moment van toe- en uittreding.

Winstverdeling

Bij de winstuitkering wordt onderscheid gemaakt in resultaat uit werkzaamheden voor aandeelhouders, vallend onder uniforme tarievenbeleid en resultaat uit overige werkzaamheden.

Transitieaandeel

Het bovengenoemde evenredigheidsprincipe heeft geleid tot een herschikking van de aandelen
onder de bestaande aandeelhouders. Om het effect van verminderde winstdeling door het gewijzigde aandelenbezit over meerdere jaren te spreiden, hebben twee aandeelhouders een transitieaandeel. Dit aandeel geeft de houder gedurende een vooraf overeengekomen tijd een winstpreferentie. Ook zijn afspraken gemaakt over looptijd en terugbetaling van deze transitieaandelen.