hero title

Biogrondstoffen is een verzamelnaam voor organische restproducten. Meerlanden verzamelt en verwerkt GFTe (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten) en bio-reststromen (takken en snoeiresten) uit de openbare ruimte. Biogrondstoffen zijn van nature circulair en hernieuwbaar. Ze zijn een duurzame bron van organische stof en koolstof waardoor deze niet langer uit fossiele grondstoffen of de natuur gehaald hoeven te worden. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan het reduceren van CO2-emissies.

Helaas bevat het ingezamelde restafval gemiddeld nog 30% tot 40% GFTe. Er is dus nog veel potentie om meer GFTe in te zamelen en te verwerken. De technologische ontwikkelingen en nuttige toepassingen voor organische reststromen groeien. De Ladder van Moerman laat zien hoe biomassa zo hoogwaardig mogelijk gebruikt kan worden.

Het voorkomen van (voedsel)verspilling is het meest wenselijk, gevolgd door toepassen als voeding voor mens en dier, verwerking in de chemie en vergisting en compostering. Met name monostromen kunnen worden ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Uit taxustakken kan bijvoorbeeld een belangrijke grondstof voor chemokuren gewonnen worden. Dat kan echter alleen als ze gescheiden worden ingezameld.

Met andere woorden: meervoudige toepassing van bio-reststromen is alleen mogelijk als je de ladder van boven naar beneden afloopt. De hoeveelheid biomassa die beschikbaar komt vanuit huishoudens neemt toe omdat het aantal woningen in de Meerlandenregio groeit en de afvalscheiding verbetert.

Er komen steeds meer mogelijkheden voor de verwerking van biogrondstoffen. Meerlanden maakt op dit moment zes producten uit GFTe. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit in de regio en voor het produceren van nieuwe producten. Tegelijkertijd raakt GFTe steeds verder vervuild. Dit beperkt de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. Kortom, er is meer sturing op kwaliteit nodig. Door per vracht de kwaliteit te bepalen, kunnen we de kwaliteit koppelen aan de inzamelwijk. De informatie die daaruit beschikbaar komt, bespreken we met de gemeente om samen acties in te zetten om de vervuiling terug te dringen.