hero title

Samen met Impact Institute hebben we het Grondstofkompas ontwikkeld. Hiermee maken wij de impact zichtbaar van de inzameling, overslag, transport en verwerking van afval. Deze impactinformatie betrekken wij bij onze beoordeling van nieuwe businessmodellen, bij de optimalisatie van onze dienstverlening en bij innovatie. Het is een middel om producten en grondstoffen optimaal te verwaarden, gericht op hergebruik en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Het Grondstofkompas is op ons verzoek ook getoetst door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in het leven geroepen Coalition for Circular Accounting, een groep experts en wetenschappers op het gebied van financiën, boekhouding en recht. Er is namelijk een grote behoefte aan standaardisatie om vergelijkbaarheid te creëren tussen de verschillende soorten impactmetingen. De conclusie was dat het Grondstofkompas voldoet aan die behoefte. Met behulp van de methodiek achter het Grondstofkompas worden er nieuwe inzichten ontwikkeld, zodat verschillende soorten impact meetbaar en vergelijkbaar worden. Daarmee wordt stuurinformatie gegenereerd voor aanpassing van processen en besluitvorming op basis van meer niet-financiële parameters. Bovendien maakt deze tool de circulaire impact van onze activiteiten zichtbaarder voor klanten, investeerders, financiers en andere stakeholders.

Dit kompas geeft op een gestructureerde manier impactinformatie van de gehele verwerkingsroute van grondstoffen. Op dit moment voor GFTe en restafval; op termijn ook voor de andere grondstoffen. Met het Grondstofkompas meten we 23 verschillende vormen van impact, waaronder bijvoorbeeld CO2-emissies en fijnstof, de bijdrage aan het welzijn van medewerkers en het behoud van schaarse materialen. Samen geven al deze vormen van impact een volledig beeld van de impact van onze dienstverlening en beschikken wij over sturingsinformatie om steeds meer impactvolle en circulaire keuzes te maken.

Het afgelopen jaar hebben wij een ‘coalition of the willing’ gevormd; partijen met wie we samen het kompas verder kunnen brengen. Hoe meer we in de regio gezamenlijk oppakken, hoe krachtiger de impact wordt.

We volgen daarbij twee sporen. In de eerste plaats zoeken we verbreding door nieuwe grondstoffen toe te voegen. In onderling overleg bekijken we welke grondstoffen daarvoor in onze regio het meest in aanmerking komen. En het andere spoor is verdieping. Van de bestaande grondstoffen (GFTe en Restafval) willen we een beter beeld krijgen, door bijvoorbeeld naast de verwerking van Meerlanden ook de verwerking van een andere partij toe te voegen. Omdat het Grondstofkompas gebaseerd is op de systematiek van een geïntegreerde jaarrekening en de IIRC kunnen wij de uitkomsten gebruiken voor rapportage op de SDG’s en zijn wij voorbereid op rapportageverplichtingen die de komende jaren vanuit de Europese Unie op ons afkomen zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).