hero title

Om het gebruik van grondstoffen te verminderen en hergebruik te stimuleren, ontwikkelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In dit VANG-programma staan de doelstellingen met betrekking tot het huishoudelijk afval in Nederland voor 2020 en 2025.

Dit programma is een belangrijk kader voor afvalbeleid bij onze gemeenten en voor onze dienstverlening. Om de landelijke VANG-doelstellingen te halen, passen onze gemeenten hun afvalbeleid aan. Wij monitoren de gevolgen van deze beleidsaanpassingen en adviseren op basis hiervan over het beleid dat nodig is om de doelstellingen te behalen.

Samen met onze gemeenten werkten we hard aan de implementatie van dit nieuwe Van Afval Naar Grondstof (VANG)- beleid. In 2021 werden de resultaten duidelijk zichtbaar. Gemeenten waar het nieuwe beleid is ingevoerd, laten een daling zien van het huishoudelijk restafval. Dat terwijl de coronapandemie juist voor een toename van het totaalaanbod heeft gezorgd. Ook zien we een veelbelovende stijging van afvalscheiding van grondstoffen, met name van plastic, blik en drinkpakken (PBD), oud papier en karton (OPK) en groente-, fruit- en tuinafval & etensresten (GFTe).

De kwaliteit van onze ingezamelde grondstoffen is hoog. Op landelijke schaal levert onze regio één van de schoonste stromen als het gaat om plastic, blik en drinkpakken. Dit resultaat wordt gerealiseerd aan de bron, door de bewoner. Meerlanden ziet hier ook de sleutel voor verdere verbetering naar de toekomst.

We kunnen de resultaten verbeteren door gemeenten en bewoners op wijkniveau actief feedback te geven op het afvalscheidingsresultaat en de kwaliteit van de grondstofstromen. Maar de hele keten kan bijdragen aan verbetering. Van de registratie van de inzameling, via de overslaglocaties die een belangrijke rol krijgen bij het bepalen van de kwaliteit en de acceptatie van stromen tot en met de verwerkers die feedback moeten geven op aangeleverde stromen.

In 2021 is in Hillegom en Diemen de implementatie van het VANG-beleid afgerond, in Haarlemmermeer zijn we gestart met de eerste laagbouwwijken. De uitrol wordt in 2022 verder voortgezet, waarbij ook de hoogbouw overgezet wordt op het nieuwe afvalsysteem. In 2022 wordt nieuw beleid geïmplementeerd in de gemeenten Aalsmeer en Noordwijk. Al met al belangrijke stappen naar meer hergebruik.

Bij het aanpassen van een inzamelsysteem is veel communicatie nodig richting de bewoners. Informatie over de praktische wijzigingen, maar ook toelichting waarom dit belangrijk is. In 2021 heeft onze afdeling communicatie dan ook - in samenwerking met de communicatieafdelingen van de gemeenten – een flinke bijdrage geleverd aan de uitrol van de VANG-trajecten. Persoonlijk contact draagt bij aan draagvlak voor de invoering van VANG-beleid. Daar waar mensen extra hulp, uitleg of maatwerk nodig hebben, zetten wij grondstofcoaches in. Zij zijn getraind in het aangaan van gesprekken, het omgaan met weerstand en hebben kennis van de afvalinzamelpraktijk. Deze coaches werken in het veld als een verlengstuk van de afdeling Publieksinformatie en samen met gemeenten zoeken we naar de meest optimale invulling. In Hillegom is die invulling gevonden door onze coaches nauw samen te laten werken met de boa’s, woningbouwvereniging STEK en de uitvoering op de locatie. In de gemeente Haarlemmermeer zijn de coaches vooral ingezet om de medische maatwerkaanvragen te beoordelen en persoonlijk met mensen door te spreken wat zij extra nodig hebben om toch een bijdrage te leveren aan meer en betere afvalscheiding.

Restafval Doel = 100 kg 2021 2020
Aalsmeer 182 182
Bloemendaal 178 182
Diemen 202 236
Haarlemmermeer 185 200
Heemstede 183 191
Hillegom 118 180
Lisse 95 94
Noordwijkerhout 212 216
Gemiddeld 177 192
Afval scheiden Doel = 75% 2021 2020
Aalsmeer 60% 61%
Bloemendaal 61% 62%
Diemen 40% 36%
Haarlemmermeer 56% 54%
Heemstede 60% 60%
Hillegom 68% 59%
Lisse 76% 77%
Noordwijkerhout 56% 55%
Gemiddeld 58% 56%
Grondstoffen in kilo GFT Papier Glas PBD Textiel
Aalsmeer 102 46 25 13,4 4,8
Bloemendaal 148 41 28 17,6 3,2
Diemen 26 31 18 13,6 2,7
Haarlemmermeer 101 39 23 16,2 4,7
Heemstede 113 46 37 15,2 4,5
Hillegom 94 55 27 29,0 4,2
Lisse 116 62 30 48,2 4,7
Noordwijkerhout 112 55 29 16,1 6,0
Gemiddeld 100 45 25 18,8 4,4