hero title

We werken nauw samen met onze gemeenten. We houden de belangrijkste ontwikkelingen goed in de gaten. Per gemeente schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen in 2021.

Aalsmeer

Gedurende 2021 hebben we de gemeente Aalsmeer ondersteund om te komen tot nieuw VANG-beleid. Hierbij is beleidsmatige ondersteuning geboden vanuit het advies- en kenniscentrum en zijn voorstellen getoetst in de praktijk. De politiek in Aalsmeer heeft gekozen voor service en gemak richting bewoners en gaat over tot het nascheiden van de PBD-fractie uit het huishoudelijk restafval. In 2022 starten we met de voorbereidingen hiervoor en optimaliseren we ook het inzamelsysteem voor andere fracties.

Gemeente Aalsmeer heeft gedurende 2021 haar ambtelijke samenwerking met gemeente Amstelveen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot wijzigingen die ook invloed hebben op de ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Meerlanden. De samenwerking zal voortaan direct worden aangestuurd vanuit de nieuwe kernorganisatie, die dicht op het bestuur van Aalsmeer acteert. Aalsmeer kijkt samen met Meerlanden hoe het contractmanagement en het operationele toezicht op de uitvoering naar de toekomst kan worden vormgegeven. Voor beleid en projecten in de buitenruimte blijft gemeente Aalsmeer de komende jaren gebruikmaken van de dienstverlening van gemeente Amstelveen en Meerlanden.

Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal werkt toe naar een inzamelpilot. In de beoogde proefwijk (omgeving Rijnegomlaan te Aerdenhout) zijn enquêtes gehouden en hebben bewoners zich aangemeld voor een klankbordgroep. In 2022 wordt dit verder uitgerold. Ondertussen zijn voorbereidingen getroffen voor het upgraden van een aantal brengparkjes.

Op de milieustraat in Overveen, die door de gemeente zelf wordt geëxploiteerd, zijn in overleg met Meerlanden een aantal voorzieningen aangepast, waardoor meer grondstoffen beter kunnen worden gescheiden.

Diemen

Gedurende 2021 heeft de gemeente Diemen haar VANG-beleid uitgerold. Diemen heeft gekozen voor meer service voor grondstoffen en bronscheiding aan huis. Het beleid richt zich vooral op bewoners die willen scheiden. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Ook zien we dat gedurende 2021 steeds meer bewoners gebruik zijn gaan maken van de beschikbare faciliteiten.

De afgelopen jaren is in Diemen veel nieuwbouw opgeleverd en het aantal inwoners groeit gestaag. Dit ziet Meerlanden ook terug in het aanbod van grondstoffen en het aantal bezoekers op de milieustraat. We onderzoeken samen met de gemeente hoe de milieustraat hier beter op kan worden ingericht.

Haarlemmermeer

Na jaren voorbereiding en het uitvoeren van diverse pilots was 2021 voor Haarlemmermeer het eerste jaar van de daadwerkelijke uitrol van het VANG-beleid. De gemeente en Meerlanden hebben hiervoor een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en gezien de omvang van de gemeente is dit een uitdagend project. Een medewerker van Meerlanden sluit aan bij verschillende Facebook-groepen om vragen van inwoners te beantwoorden. Deze ‘webcare’-medewerker monitort zo tegelijkertijd wat er bij bewoners speelt rondom VANG.

In Haarlemmermeer is gekozen voor een gefaseerde wijkaanpak over een periode van twee jaar. Ook in Haarlemmermeer laten de eerste uitrolwijken goede resultaten zien wat betreft het scheiden van grondstoffen. De piek van de uitrol ligt in 2022, omdat dan ook de hoogbouw meegaat. In 2021 zijn hiervoor al voorbereidingen getroffen.

Op een aantal locaties in Haarlemmermeer is een invasieve mierensoort, ‘het mediterrane draaigatje’, aangetroffen. Deze exoot leeft in veel grotere kolonies dan de ‘gewone’ mier en kan veel overlast geven als ze een stoep of tuin op zo’n manier ondergraven, dat
deze verzakken. Ook zorgen de mieren voor een grote toename van bladluizen. In samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit Wageningen werken we aan een bestrijdingsplan. Meerlanden heeft hiertoe proeven uitgevoerd met heet water en materieel dat ook in de onkruidbestrijding wordt gebruikt.

In het centrum van Hoofddorp staan prullenbakken voor PBD. In 2021 is een sorteeranalyse op de inhoud van deze prullenbakken uitgevoerd. De conclusie is dat er naast PBD ook 40% van de inhoud bestond uit andere afvalstromen. Scheiding van grondstoffen in verschillende prullenbakken in de openbare ruimte vergt dus nog de nodige aandacht.

Heemstede

Gedurende 2021 hebben gemeente Heemstede en Meerlanden gekeken welke vervolgstappen er gezet kunnen worden met het VANG-beleid. Er is besloten om de pilot Merlenhoven om te zetten naar een definitieve opzet. Daar was ook veel draagvlak voor bij de bewoners. De tijdelijke voorzieningen in de buitenruimte zijn omgezet naar structurele oplossingen. Vooruitlopend op vaststelling van het nieuwe afvalbeleid is een aantal moties aangenomen, gericht op het verbeteren van de inzameling op een aantal locaties. Zo heeft Meerlanden in augustus wekelijks GFTe ingezameld en is het aantal bovengrondse PBD-containers uitgebreid. Ook zijn er containers geplaats in de omgeving Havendreef. In 2022 wordt bepaald hoe de gemeente Heemstede het beleid verder gaat vormgeven.

Op initiatief van de lokale kringloop heeft Meerlanden samen met de gemeente een pilot gestart om bouwmaterialen op de milieustraat apart te houden en een tweede leven te geven. De eerste resultaten zijn goed en er wordt gekeken kijken of dit verder kan worden uitgebreid.

De gemeente Heemstede en Meerlanden hebben de dienstverleningsovereenkomst voor de werkzaamheden in de buitenruimte, niet zijnde afvalbeheer, geactualiseerd. Hierbij lag de nadrukkelijke focus op meer wederzijdse grip op
de kwaliteit van de buitenruimte. We zijn in Heemstede gestart met een wijkbeheerder, die vanuit Meerlanden de dienstverlening meer wijkgericht gaat aansturen en monitoren. Meerlanden ziet dit initiatief als een pilot. Als de resultaten positief blijken, gaan we mogelijk bij meer gemeenten op dezelfde wijze werken.

Hillegom

Ook gemeente Hillegom heeft in 2021 haar nieuwe VANG-beleid geïmplementeerd in een aangepast inzamelsysteem. Eerder had de gemeente Hillegom gekozen voor een combinatie van service op grondstoffen en gedifferentieerde tarieven (diftar) op huishoudelijk restafval. De eerste resultaten met service op grondstoffen waren zo goed dat de gemeente heeft besloten om de invoer van diftar uit te stellen. 2022 wordt het eerste volledige jaar dat het systeem geïmplementeerd is; vanuit hier kan bekeken worden hoe dit verder te optimaliseren.

Hillegom en Meerlanden hebben de dienstverleningsovereenkomst voor de dienstverlening in de openbare ruimte geëvalueerd en verlengd tot en met 2030. De evaluatie heeft geleid tot een iets andere opzet van de dienstverleningsovereenkomst, zodat het wederzijds inzicht is verbeterd en meer sturingsmogelijkheden zijn aangebracht met behoud van de huidige flexibiliteit en kwaliteit in de buitenruimte.

Lisse

In 2021 heeft gemeente Lisse haar beleid gecontinueerd. Het scheidingsresultaat is ten opzichte van 2020 stabiel gebleven en komt uit op een mooi resultaat van onder de honderd kilo huishoudelijk restafval per inwoner. De gemeente en Meerlanden hebben gezamenlijk gekeken naar de ontwikkeling van bijplaatsingen. Hotspots zijn aangepakt en per locatie hebben we vastgesteld wat de oorzaak is. Waar nodig is de inzamelfrequentie of de capaciteit aangepast, maar in de meeste gevallen speelt gedrag een belangrijke rol. Daarom kijken we nu gericht hoe we de situatie met communicatie, handhaving of extra dienstverlening kunnen verbeteren.

Noordwijk

In 2020 heeft de gemeente Noordwijk gekozen voor Meerlanden als partner voor het afvalbeheer. Gedurende 2021 hebben de gemeente en Meerlanden gezamenlijk gewerkt aan het overnemen van de dienstverlening en personeel van de voormalige dienstverlener en de toetreding van de gehele gemeente tot Meerlanden. Op 1 januari 2022 is daadwerkelijk gestart met de dienstverlening. Er is besloten de dienstverlening in de huidige vorm over te nemen zodat er minimale wijzigingen zijn voor bewoners. In de loop van 2022 kijken we naar optimalisatie en harmonisatie van het inzamelsysteem. Noordwijk heeft in 2020 haar VANG-beleid vastgesteld. Meerlanden is gevraagd dit beleid te beoordelen en samen kijken we hoe we medio 2022 kunnen starten met de implementatie hiervan.