hero title

In 2021 is een nieuwe termijn gestart voor de raad en daarmee was er ook een wisseling van samenstelling. De nieuwe raad heeft in oktober een tweedaagse training gevolgd om nieuwe leden van kennis te voorzien, om elkaar beter te leren kennen en om werkafspraken te maken. Ook de bestuurder was deels aangesloten bij de training. De raad bestaat uit negen medewerkers met een goede spreiding van alle functies, afdelingen en locaties binnen Meerlanden. Dat is belangrijk om alle belangen te behartigen, maar ook om goed zichtbaar te zijn in de organisatie en makkelijk bereikbaar voor collega’s.

De raad bestaat uit negen medewerkers met een goede spreiding van alle functies, afdelingen en locaties binnen Meerlanden. Dat is belangrijk om
alle belangen te behartigen, maar ook om goed zichtbaar te zijn in de organisatie en makkelijk bereikbaar voor collega’s.

Bijeenkomsten

In 2021 heeft de ondernemingsraad acht OR-vergaderingen gehad, vier overlegvergaderingen met de bestuurder en tweemaal een artikel 24-vergadering samen met de bestuurder in aanwezigheid van een lid van de raad van commissarissen. Alle bijeenkomsten zijn online gehouden. Dat heeft voordelen van efficiency, maar iedereen ervaart ook dat de kwaliteit van de gesprekken minder is dan bij een fysieke bijeenkomst. Zodra het weer mag, zullen de vergaderingen weer fysiek plaatsvinden.

Initiatiefrecht

Op initiatief van de ondernemingsraad is met de directie gesproken over verschillende signalen van toegenomen werkdruk. Dat had voor een groot deel te maken met COVID-19: er vielen geregeld mensen uit (door ziekte of quarantaine) en het was moeilijk om meer tijdelijk personeel in te huren om de problemen op te vangen. Op de locatie waar de problemen het grootst waren, konden snel verbeteringen doorgevoerd worden.

Instemmingsverzoeken

In de loop van 2021 heeft de raad acht verzoeken van de directie besproken en geaccordeerd:

  • Plaatsonafhankelijk werken (POV) Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken, ook als dat niet meer verplicht is. Er zijn afspraken gemaakt over rechten en verplichtingen.
  • ADM Hoe gaan wij om met alcohol, drugs en medicijnen? En wat mag de werkgever controleren of navragen? Er zijn richtlijnen vastgesteld, die ook bedoeld zijn om mensen bewust te maken van mogelijke problemen. Voor instemming heeft de ondernemingsraad zich bij deze materie door externen laten adviseren.
  • Arbodienstverlening Meerlanden is een contract aangegaan met een nieuwe arbodienstverlener. De ondernemingsraad heeft daarmee ingestemd.
  • Generatieregeling Door wijzigingen in de cao moest deze regeling worden aangepast. Medewerkers die zes jaar voor hun pensioenleeftijd zitten, hebben de mogelijkheid om minder te gaan werken.
  • Rooster van gladheidsbestrijding Twee jaar lang heeft er een pilot gedraaid met een nieuw rooster van beschikbaarheid - met name in de avonden - tijdens het gladheidsseizoen. Directie en ondernemingsraad waren het erover eens dat het nieuwe systeem niet goed functioneerde. Besloten is de oude regeling te herstellen.
  • ANW-hiaatverzekering Meerlanden heeft een ANW-hiaatverzekering waar medewerkers zich vrijwillig bij kunnen aansluiten als zij in dienst komen. Deze regeling is verlengd.
  • Reiskostenregeling Meerlanden kende een vaste reiskostenvergoeding per maand op basis van een gemiddeld aantal reisdagen per maand. Nu zijn we overgestapt naar een regeling waarbij iedereen reiskosten vergoed krijgt op basis van werkelijke reisdagen. Ook is de reiskostenregeling verhoogd.
  • Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden De ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging van de kapitaalstructuur, gericht op het mogelijk maken dat nieuwe gemeenten kunnen toetreden tot Meerlanden.