hero title

De financiële resultaten van Meerlanden over 2021 waren goed. De omzet groeide met € 2,1 mln. naar € 78,7 mln., terwijl het resultaat voor belastingen in 2021 steeg naar € 3,3 mln. (2020: € 1,4 mln.). De bedrijfslasten bleven gelijk ten opzichte van 2020. Het resultaat na belastingen komt in 2021 uit op € 2,6 mln. (2020: € 1,3 mln.). De eenmalige afboeking van de voorbereidingskosten voor de bouw van een biomassa-installatie en de aanleg van warmtenet naar Park Rijk verlaagden het resultaat 2020 na belastingen met € 0,8 mln.

In het verslagjaar heeft Meerlanden in goed overleg met en na besluitvorming van haar aandeelhouders een wijziging van de kapitaalstructuur gerealiseerd. Deze wijziging heeft geleid tot een herverdeling van het aantal aandelen over de aandeelhouders. Om deze transitie mogelijk te maken zijn cumulatief preferente aandelen geïntroduceerd. Als gevolg van deze wijzigingen is het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening met € 3,5 mln. toegenomen naar € 35,0 mln.

In de geconsolideerde balans zijn de cumulatief preferente aandelen niet opgenomen onder het eigen vermogen, maar als een achtergestelde lening gepresenteerd onder de langlopende schulden. De solvabiliteit (na resultaatbestemming) is met 48,8% zeer solide. De verhouding netto rentedragende schuld / ebitda bedraagt 0,9 en de DSCR bedraagt 3,0. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken. We stellen voor om van dit resultaat € 1,6 mln. als dividend uit te keren en € 1,2 mln. toe te voegen aan de overige reserves.

Kasstromen

De operationele kasstroom neemt in 2021 met € 2,9 mln. af naar € 9,7 mln. De uitgaande kasstroom uit investerings- activiteiten bedroeg € 9,2 mln. De ingaande kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 0,1 mln. waaronder opgenomen € 3,5 mln. aan uitgifte van aandelen.

Naar geconsolideerd overzicht van kasstromen

Bijzonder uitstel van betaling belasting

Meerlanden maakt gebruik van de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’. Per saldo is de betaling van € 4,8 mln. aan loonheffingen en omzetbelasting uitgesteld. De kredietfaciliteit van Meerlanden bedraagt € 8,6 mln. De totale rentedragende bankschulden (bestaande uit schulden aan kredietinstellingen, aflossingsverplichtingen en liquide middelen) namen af met € 3,3 mln. tot € 5,1 mln., waarvan € 5,7 mln. is opgenomen onder de langlopende schulden. Meerlanden voldoet in ruime mate aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken.

Vooruitblik 2022

Voor 2022 voorzien we geen grote afwijkingen in de omzet en resultaatontwikkeling. Het investeringsniveau zal naar verwachting op het zelfde niveau als 2021 uitkomen. Het gemiddeld aantal personeelsleden stijgt licht als gevolg van het verder afbouwen van onze flexibele schil. In 2022 worden geen langlopende leningen aangetrokken.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021. Algemene grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening (bedragen x € 1.000,-).