(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVA Ref. 31 december 2021 31 december 2020
VASTE ACTIVA
• Immateriële vaste activa 28 155 149
• Materiële vaste activa 29 6.654 6.956
• Financiële vaste activa 30 16.297 19.417
Totaal vaste activa 23.106 26.522
VLOTTENDE ACTIVA
• Voorraden 31 1 4
• Vorderingen 32,33 1.735 233
• Vorderingen op groepsmaatschappijen 34 29.381 25.246
• Liquide middelen 35 575 1.142
Totaal vlottende activa 31.692 26.625
_________ _________
Totaal Activa 54.798 53.147
PASSIVA Ref 31-12-2021 31-12-2020
EIGEN VERMOGEN 36
Geplaatst kapitaal 36.1 9.356 8.440
Agioreserve 36.2 2.691 1.218
Algemene reserve 36.3 16.619 18.548
Cumulatief preferente aandelenreserve 36.4 3.546 0
Onverdeeld resultaat na belasting 36.5 2.776 1.259
Totaal eigen vermogen 34.988 29.465
VOORZIENINGEN 37 18 21
LANGLOPENDE SCHULDEN 38 5.700 7.800
KORTLOPENDE SCHULDEN 39,40 14.092 15.861
-------- --------
Totaal Passiva 54.798 53.147