(bedragen x € 1.000,-) Indirecte methode

Ref. 2021 2020
Bedrijfsresultaat 3.728 1.627
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 24 7.031 6.634
Verlies uit afstoting materiële vaste activa 24 0 1.028
Boekwinst materiële vaste activa -81 -59
Voorzieningen (excl. mutatie latente belastingen) 14 -168 88
6.782 7.691
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden -104 4
Vorderingen 53 -399
Overlopende activa -336 -175
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) 21 -1.393
Belastingen en premies sociale verzekeringen -397 5.224
Overlopende passiva 389 280
-374 3.541
________ ________
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.136 12.859
Betaalde interest 26 -404 -220
Kasstroom uit operationele activiteiten 9.732 12.639
Investeringen in immateriële vaste activa 6 -84 -98
Investeringen in materiële vaste activa 7 9.349 -8.141
Desinvesteringen materiële vaste activa 7 219 199
Investeringen financiële vaste activa 8 0 -15
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.214 -8.055
Aflossing langlopende schulden 15 2.600 -3.300
Aangetrokken langlopende schulden 15 0 5.000
Ontvangen uit uitgifte aandelen 15 3.546 5.000
Betaald dividend 13 -798 -886
Mutatie kredietinstellingen 0 -3.582
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 148 -2.768
Mutatie geldmiddelen 666 1.816
Beginstand geldmiddelen 2.066 250
Eindstand geldmiddelen 2.732 2.066
Mutatie geldmiddelen 12,16 666 1.816