(bedragen x € 1.000,-)

Ref 2021 2020
Netto omzet 20 78.668 76.553
Bedrijfslasten:
Uitbesteed werk en andere externe kosten 21 26.368 28.014
Personeelskosten 22 29.206 28.018
Voertuigkosten 23 6.612 5.875
Afschrijvingskosten 24 7.031 7.662
Overige bedrijfskosten 25 5.723 5.356
Totaal bedrijfslasten 74.940 74.925
Bedrijfsresultaat 3.728 1.628
Rentelasten en soortgelijke kosten 26 -404 -220
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 3.324 1.408
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 27 -725 -149
Resultaat deelnemingen 0 0
Resultaat na belastingen 2.599 1.259
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 0 0
________ ________
Totaalresultaat van de rechtspersoon 2.599 1.259