(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVA Ref 31-12-2021 31-12-2020
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 6 195 236
195 236
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen 7 10.708 11.118
Installaties 7 10.357 10.972
Rollend materieel 7 13.241 12.372
Overige vaste bedrijfsmiddelen 7 13.358 10.397
Materiële vaste activa in uitvoering 7 886 649
48.550 45.508
Financiële vaste activa
Overige vorderingen 8 15 21
15 21
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Grond- en Hulpstoffen 9 252 147
252 147
Vorderingen
Handelsdebiteuren 10 3.642 3.515
Vorderingen op participanten 10 1.830 3.060
Overige vorderingen 10 1.531 482
Overlopende activa 11 2.494 2.158
9.497 9.215
Liquide middelen 12 2.732 2.066
_________ _________
Totaal Activa 61.241 57.193
Passiva Ref 31-12-2021 31-12-2020
GROEPSVERMOGEN
Eigen Vermogen 13 31.265 29.464
VOORZIENINGEN
Latente belastingverplichtingen 14 1.898 1.192
Overige voorzieningen 14 640 807
2.538 1.999
LANGLOPENDE SCHULD
Achtergestelde schulden 15 3.546 0
Schulden aan Kredietinstellingen 15 5.700 7.800
9.246 7.800
KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen 15,16 2.100 2.600
Crediteuren 16 6.462 5.742
Belastingen en premies sociale verzekeringen 16,17 5.742 6.121
Pensioenen 16 228 196
Overlopende passiva 18 3.660 3.271
18.192 17.930
_________ _________
Totaal Passiva 61.241 57.193