Bedrijfs-gebouwen en terreinen Installaties Rollend materieel Overige bedrijfs-middelen Materiële vaste activa in uitvoering Totaal
Stand per 1 januari 2021
Aanschafprijs 11.772 1.319 186 971 0 14.248
Afschrijvingen -5.875 -573 -95 -749 0 -7.292
________ ________ ________ ________ ________ ________
Boekwaarde 5.897 746 91 222 0 6.956
Mutaties
• Investeringen 79 13 0 163 0 255
• Afschrijvingen -354 -73 -37 -93 0 -557
• Desinvesteringen 0 0 0 -114 0 -114
• Afschrijvingen op desinvesteringen 0 0 0 114 0 114
________ ________ ________ ________ ________ ________
Saldo mutaties -275 -60 -37 70 0 -302
Stand per 31 december 2021
Aanschafprijs 11.851 1.332 186 1.020 0 14.389
Afschrijvingen -6.229 -646 -132 -728 0 -7.735
________ ________ ________ ________ ________ ________
Boekwaarde 5.622 686 54 292 0 6.654

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar  Langlopende schulden.