Financiële vaste activa Deelnemingen Vorderingen op groepsmijen Overige vorderingen Totaal
Stand per 1 januari 2021 8.168 11.000 249 19.417
Mutaties:
Resultaat deelnemingen 3.362 0 0 3.362
Ontvangen dividend -2.300 0 0 -2.300
Waardeveranderingen 0 0 -6 -6
Latente belastingvordering 0 0 -176 -176
Naar / van kortlopende vorderingen 0 -4.000 0 -4.000
________ ________ ________ ________
Stand per 31 december 2021 9.230 7.000 67 16.297

De onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Meerlanden Holding N.V. gehanteerd. De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft achtergestelde renteloze leningen verstrekt aan de volgende groepsmaatschappijen:

  • Compostering BV. Hoofdsom € 12.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 12 jaar. De vordering bedraagt € 8.000 per 31 december 2021.
  • Afval Inzameling en Reiniging BV. Hoofdsom € 15.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 5 jaar. De vordering bedraagt € 3.000 per 31 december 2021.

Aflossing vindt plaats per jaar in gelijke termijnen. De in 2022 te ontvangen aflossingen zijn geherrubriceerd naar de kortlopende vorderingen