Geplaatst kapitaal Agioreserve Algemene reserve Cumulatief preferente aandelen reserve Onverdeeld resultaat na belasting Totaal 2021
Stand per 1 januari 2021 8.440 1.218 18.548 0 1.259 29.465
Mutaties:
Resultaat boekjaar 0 0 0 0 2.776 2.776
Uitgekeerd dividend 0 0 -799 0 0 -799
Ingehouden winst 0 0 1.259 0 -1.259 0
Conversie aandelen 916 -916 0 0 0 0
Inkoop aandelen -36 -74 0 0 0 -110
Verkoop aandelen 1.193 2.463 0 0 0 3.656
Inkoop en uitgifte transitieaandelen -1.157 0 -2.389 3.546 0 0
-------- -------- -------- -------- -------- --------
Saldo mutaties 916 1.473 -1.929 3.546 1.517 5.523
Stand per 31 december 2021 9.356 2.691 16.619 3.546 2.776 34.988