Geplaatst en volgestort
Aandelen Maatschappelijk kapitaal 31-12-2021 31-12-2020
Haarlemmermeer* 65.733 97.229
Aalsmeer 13.182 17.019
Noordwijk 7.465 2.447
Heemstede* 12.020 24.580
Bloemendaal 9.765 4.820
Diemen 15.640 20.427
Lisse 10.227 8.950
Hillegom 9.904 8.008
_________ _________ _________
Totaal aandelen 350.000 143.936 183.480
_________ _________ _________
Totaal in duidenden euro's 22.750 9.356 8.440

* Waarvan 1 transitie aandeel

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 31-12-2021 31-12-2020
Stand per 1 januari 8.440 8.440
Conversie aandelen 916 0
Inkoop aandelen -36 0
Verkoop aandelen 1.193 0
Inkoop en uitgifte transitieaandelen -1.157 0
_________ _________
Stand per 31 december 9.356 8.440

Op 23 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot een herschikking van de aandelen en een statutenwijziging om deze herschikking mogelijk te maken. Op 24 december 2021 is de herschikkingsovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders en Meerlanden Holding N.V. en zijn de statuten gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door de statutenwijziging van 24 december 2021 € 22.750, verdeeld in 349.998 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, elk met een nominale waarde van € 65,00. Hiervan zijn 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen geplaatst. Per 31 december 2020 waren 183.480 met een nominale waarde van € 46,00 per stuk geplaatst bij de aandeelhouders. Deze aandelen zijn geconverteerd in 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, alle met een nominale waarde van € 65,00. De toename van het geplaatste kapitaal van € 8.440 naar € 9.356 is ten laste van de Agioreserve geboekt.