Agioreserve 31-12-2021 31-12-2020
Stand per 1 januari 1.218 1.218
Af: conversie aandelen -916 0
Af: Agio op inkoop aandelen -74 0
Bij: Agio op verkoop aandelen 2.463 0
_________ _________
Stand per 31 december 2.691 1.218

De herschikking van de aandelen heeft plaatsgevonden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 tegen de intrinsieke waarde per die datum. De herschikking houdt in dat elke aandeelhouder overeenkomstig het ‘evenredigheidsprincipe’ na de herschikking het aantal aandelen houdt dat gelijk is aan het totaal aantal aansluitingen per 31 december 2020.

Om te komen tot dit evenredigheidsprincipe hebben aandeelhouders aandelen verkocht aan Meerlanden Holding N.V. tegen contante betaling, danwel tegen omzetting in een transitie aandeel of aandelen gekocht tegen contante betaling.