31-12-2021 31-12-20
Stand per 1 januari 18.548 17.219
Bij: Uit resultaatverdeling 1.259 2.215
Af: uitgekeerd dividend -799 -886
Af: omwisseling aandelen in transitie aandelen -2.389 0
_________ _________
Stand per 31 december 16.619 18.548

In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 transitie aandelen uitgegeven onder inname van resp. 7.263 en 10.540 gewone aandelen om te komen tot het aantal aandelen dat gelijk is aan hun respectievelijk aantal aansluitingen op 31 december 2020.