Onverdeeld resultaat

31-12-2021 31-12-2020
Stand per 1 januari 1.259 2.215
Resultaat boekjaar 2.776 1.259
Resultaatverdeling -1.259 -2.215
________ ________
Stand per 31 december 2.776 1.259

Het resultaat na belastingen van de enkelvoudige jaarrekening over 2021 van Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 2.776. Met inachtneming van artikel 29 en 30 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:

  • € 177 als preferent dividend aan de houders van de transitie aandelen.
  • € 219 als dividend aan houders van gewone aandelen uit werkzaamheden voor aandeelhouders.
  • € 1.169 als dividend aan houders van gewone aandelen uit overige werkzaamheden.
  • € 1.211, het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze winstverdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Verschillen in het eigen vermogen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

31-12-2021 31-12-2020
Cumulatief preferente aandelen in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd als achtergestelde lening 3.546 0
Cumulatief preferent dividend in geconsolideerde jaarrekening ten laste van het resultaat 177
_________ _________
Totaal van verschil in eigen vermogen volgens de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 3.723 0
Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening 31.265 29.465
_________ _________
Totaal van eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening 34.988 29.465

Verschillen in het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

31-12-2021 31-12-2020
Cumulatief preferent dividend 177 0
________ ________
Totaal van verschil in resultaat volgens de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 177 0
Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening 2.599 1.259
_________ _________
Totaal van resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening 2.776 1.259