31-12-2021 31-12-2020
Aflossingsverplichtingen leningen 2.100 2.600
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 344 1.437
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.085 5.835
Pensioenen 226 191
Schulden aan groepsmaatschappijen 4.989 4.989
Overlopende passiva 1.348 809
________ ________
Totaal 14.092 15.861

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar. Meerlanden heeft de regeling ‘bijzonder uitstel van betaling van belasting’ aangevraagd en maakt daar gebruik van. De bedragen eind december 2021 zijn voor de omzetbelasting € 1.616 en voor de loonheffingen € 2.685.