(bedragen x € 1.000,-) Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Activiteiten van de onderneming

Meerlanden Holding N.V. KvK nr. 34098938, statutair gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudend aan de Aarbergerweg 41 te Rijsenhout, heeft als doel ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling van afval- en reststromen, de verwerking van organisch afval en de daarmee verbonden opwekking van groengas en warmte, alsmede op het gebied van straatreiniging, gladheidsbestrijding en beheer van de openbare ruimte. De rapportage wordt opgesteld in euro en de bedragen worden in duizendtallen uitgedrukt.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Corona heeft geen verdere invloed op deze veronderstelling.

Gevolgen van Corona voor onze bedrijfsactiviteiten

De Corona uitbraak en de maatregelen die door de overheid naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken beïnvloeden de bedrijfsvoering van Meerlanden en heeft ook enige impact gehad op ons resultaat na belastingen en op onze financiële positie. De rijksoverheid heeft de afvalinzameling en -afvoer aangemerkt als één van de cruciale beroepsgroepen die nodig is om de samenleving draaiende te houden. Gegeven dit feit heeft een groot deel van onze activiteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Dat waarborgt onze inkomsten. Wij hebben om die reden dan ook geen gebruik hoeven te maken van de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Onze materiële vaste activa worden voor het grootste deel ingezet voor de afvalinzameling, -afvoer en GFTe-verwerking. Dat betekent dat Corona niet leidt tot extra risico’s op bijzondere waardeverminderingen van deze activa.

Grondslagen voor de jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening van Meerlanden Holding N.V. is op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW op verkorte wijze opgesteld.

Gebruik van schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Meerlanden Holding N.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

  • Boekwaarde installaties van de vergister
  • Voorzieningen

Consolidatie

Meerlanden Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde jaarrekening van Meerlanden Holding N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarover een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Groepsmaatschappijen worden betrokken in de consolidatie vanaf de datum waarop sprake is van overheersende zeggenschap of centrale leiding. Vanaf de datum dat geen sprake meer is van overheersende zeggenschap of centrale leiding wordt de groepsmaatschappij niet langer meer opgenomen in de consolidatie.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Als verbonden partij worden alle rechtspersonen, natuurlijke personen en overige maatschappijen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Wanneer sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt dat belang proportioneel geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Meerlanden Holding N.V. en haar groepsmaatschappijen. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende vennootschappen opgenomen:

Vennootschap Aandeel Statutaire vestigingsplaats Consolidatie
Meerlanden B.V. 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V. 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Infrabeheer B.V. 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Compostering B.V. 100% Rijsenhout volledig
De Meerlanden Bedrijfsafval B.V. 100% Rijsenhout volledig
JJM Heemskerk B.V. 100% Noordwijkerhout volledig
Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V. 100% Rijsenhout volledig
Meerlanden Circulaire Economie B.V. 100% Rijsenhout volledig
Groengas Haarlemmermeer vof 50% Rijsenhout proportioneel

Groengas Haarlemmermeer vof wordt aangemerkt als een joint venture. Met de andere vennoot wordt de zeggenschap gezamenlijk uitgeoefend. Het relatieve aandeel in de activa, verplichtingen en het resultaat is in de consolidatie betrokken. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

Financiële instrumenten

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), overige vorderingen en overige financiële verplichtingen.