Overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020
Nog te ontvangen facturen 1.823 1.388
Nog te betalen personeelskosten 576 1.129
Verlofvoorziening 727 641
Te betalen cumulatief preferent dividend 177 0
Te betalen rente 5 7
Overig 352 105
-------- --------
Totaal 3.660 3.271

De overlopende passiva hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar.