Overige vorderingen
Stand per 1 januari 2021 21
Waardeveranderingen -6
_______
Stand per 31 december 2021 15

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de afsluitkosten van leningen opgenomen. Deze hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. De waardevermindering heeft betrekking op de lineaire amortisatie van de afsluitkosten van leningen.