Algemeen

Meerlanden Holding N.V. maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de groep blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De groep houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan voor handelsdoeleinden.

Kredietrisico

De vorderingen op handelsdebiteuren waarover kredietrisico wordt gelopen, € 912 k (2020 € 817 k), zijn ultimo 2021 voor circa 18,9% geconcentreerd bij 6 debiteuren. Ultimo 2020 was dit 8,6% geconcentreerd bij eveneens 6 debiteuren. Op de handelsvorderingen op gemeenten wordt beperkt kredietrisico gelopen.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de groep niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het liquiditeitsrisico is gezien de beschikbare kredietruimte bij de banken, de omvang van de handelsdebiteuren en de stand van de liquide middelen eind 2021 laag. Het liquiditeitsrisico wordt beheerst door het opstellen van periodieke kasstroomprognoses en deze maandelijks te monitoren.