Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
Aflossingsverplichtingen leningen 2.100 2.600
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 6.462 5.742
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.742 6.121
Pensioenen 228 196
Overlopende passiva 3.660 3.271
-------- --------
Totaal 18.192 17.930

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Het maximaal op te nemen krediet bij kredietinstellingen bedraagt € 8.600.