Stand per 31-12-2020 Aflossingen 2021 Stand per 31-12-2021 Aflossings-verplichting 2022 Resterende looptijd >1 jaar <5 jaar Resterende looptijd > 5 jaar
Achtergestelde schulden
Cumulatief preferente aandelen 0 0 3.546 0 709 2.837
Kredietinstellingen
BNG 1.500 1.000 500 500 0 0
RABO 3.900 600 3.300 600 2.400 300
BNG 5.000 1.000 4.000 1.000 3.000 0
________ ________ ________ ________ ________ ________
Totaal 10.400 2.600 11.346 2.100 6.109 3.137

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder kortlopende schulden.

Cumulatief preferente aandelen

Op 23 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot een herschikking van de aandelen en een statutenwijziging om deze herschikking mogelijk te maken. Op 24 december 2021 is de herschikkingsovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders en Meerlanden Holding N.V. en zijn de statuten gewijzigd.

De herschikking van de aandelen heeft plaatsgevonden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 tegen de intrinsieke waarde per die datum. De herschikking houdt in dat elke aandeelhouder overeenkomstig het ‘evenredigheidsprincipe’ na de herschikking het aantal aandelen houdt dat gelijk is aan het totaal aantal aansluitingen per 31 december 2020.

Om te komen tot dit evenredigheidsprincipe hebben aandeelhouders aandelen verkocht aan Meerlanden Holding N.V. tegen contante betaling, danwel tegen omzetting in een transitie aandeel of aandelen gekocht tegen contante betaling.

In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 transitie aandelen uitgegeven met elk een eigen hoofdsom c.q. inleg (hierna te noemen basisrekenbedrag) onder inname van resp. 7.263 en 10.540 gewone aandelen om te komen tot het aantal aandelen dat gelijk is aan hun respectievelijk aantal aansluitingen op 31 december 2020. Deze transitie aandelen betreffen cumulatief preferente aandelen waarop met in achtneming van artikel 29 van de statuten jaarlijks 5% preferent rendement wordt uitgekeerd. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 23 december 2021 tevens besloten dat deze transitie aandelen vanaf 1 januari 2026 in vijf gelijke jaarlijkse termijnen van 20% van het oorspronkelijke basisrekenbedrag worden terugbetaald aan de houders van de preferente aandelen.

Bedrijfseconomisch gezien hebben de cumulatief preferente aandelen kenmerken van een achtergestelde langlopende schuld. Om die reden is deze post in de geconsolideerde jaarrekening niet als eigen vermogen verwerkt. Juridisch gezien betreffen deze cumulatief preferente aandelen wel eigen vermogen. In de enkelvoudige jaarrekening is deze post dan ook als zodanig verwerkt

Kredietinstellingen

BNG: oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2021 € 500 met een resterende looptijd van 5 maanden. De aflossing ad € 500 die in 2022 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

RABO: oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,4% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2021 € 3.300 met een resterende looptijd van 5 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2022 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

BNG: oorspronkelijk groot € 5.000 met een vaste rente van in totaal 1,17% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2021 € 4.000 met een resterende looptijd van 3 jaar en 11 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2022 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Zekerheden en garanties

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

  • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken.
  • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000, te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van voornoemde hoofdsom, op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie, aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer.
  • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., Meerlanden B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V., Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., en J.J.M. Heemskerk B.V..
  • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2021: 3,0; gedurende boekjaar 2020: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief eventueel achtergestelde leningen.
  • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vast activa te bedragen.
  • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4. De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden. De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken.

De gerealiseerde niveaus over boekjaar 2021 zijn:

  • Net Senior Debt/Ebitda ratio: 0,9
  • Solvabiliteitsratio: 48,8%
  • DSCR: 3,0

Deze gerealiseerde niveaus zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening waarbij de transitie aandelen onderdeel uitmaken van het vreemd vermogen