31-12-2021 31-12-2020
Nog te factureren omzet 1.124 955
Waarborgsommen 77 77
Nog te ontvangen diversen 703 519
Vooruitbetaalde bedragen 590 607
________ ________
Totaal 2.494 2.158

De overlopende activa hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.