Voorziening jubilea Voorziening eigen risico WW/WGA/WIA Voorziening rechts-geschillen Voorziening latente belastingen Totaal
Stand 1-1-2021 303 404 100 1.192 1.999
Toevoeging 2021 52 117 0 725 894
Onttrekking 2021 -16 -220 -100 -19 -355
Stand per 31 december 2021 339 301 0 1.898 2.538

De voorziening jubilea wordt berekend voor toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,25% gehanteerd wordt.

Bij de berekening van de voorziening vanwege het eigen risico voor WGA/WIA uitkeringen wordt een inschatting gemaakt van de verwachte mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de WGA/WIA periode die voor rekening van de vennootschap komt. Bij de berekening van de voorziening WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming en/of groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 2.421 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken (2020: € 1.778).