31-12-2021 31-12-2020
Debiteuren 3.642 3.515
Vorderingen op participanten 1.830 3.060
Overige vorderingen 1.531 482
Overlopende activa 2.494 2.158
_________ _________
Totaal 9.497 9.215

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Bij de vorderingen op participanten is er geen sprake van afspraken omtrent aflossing of interest. De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 24 (vorig jaar: € 13). De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.