2021 2020
Lonen en salarissen 17.418 16.672
Sociale lasten 2.451 2.356
Pensioenlasten 2.206 1.977
Mutatie wga/wia/ww voorziening 24 166
Ingehuurd extern personeel 6.392 6.173
Overige personeelskosten 715 674
-------- --------
Totaal 29.206 28.018

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020
Uitvoerend aantal FTE 236,0 227,2
Ondersteunend aantal FTE 100,7 100,1
-------- --------
Totaal aantal FTE 336,7 327,3

Het gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0 in 2021 (2020: 0).