Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2021 2020
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.324 1.408
Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland 807 335
Belastingeffect van:
• Resultaten onder de samenwerkingsverbandvrijstelling -443 -288
• Niet aftrekbaar: cumulatief preferent dividend 44 0
• Niet aftrekbare kosten 186 102
Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren 131 0
-------- --------
Belastinglast 725 149
Effectief belastingtarief 21% 11%
Toepasselijk belastingtarief 25% 25%

Toekomstige fiscale winsten kunnen tot een bedrag van nihil (2020: € 2.984) worden gecompenseerd met de fiscale faciliteit betreffende willekeurige afschrijving op materiële vaste activa. Het effectieve tarief wijkt af van het toepasselijke tarief. Op grond van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zijn activiteiten op het gebied van afval en het beheer van de openbare ruimte, die uitgevoerd worden voor de gemeenten, vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing. De afwijking tussen de schattingen die gemaakt zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2019 en 2020 en de definitieve aanslag over 2019 en de ingediende aangifte over 2020 zijn verwerkt in de jaarrekening 2021 onder Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.