hero title

Over dit verslag

Meerlanden Holding N.V. doet jaarlijks extern verslag van zijn activiteiten en deelnemingen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Meerlanden en is tevens in een gedrukte versie beschikbaar.

Het voorgaande jaarverslag had betrekking op het kalenderjaar 2020 en is op 15 juni 2021 gepubliceerd. Dit jaarverslag rapporteert over het kalenderjaar 2021 en bestaat uit een bestuursverslag, de jaarrekening en het verslag van de raad van commissarissen. Het jaarverslag is zoveel mogelijk opgesteld volgens de Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Core optie. Ook passen wij de principes toe van Integrated Reporting van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Wij rapporteren geïntegreerd aan de hand van materiële thema’s en Key Performance Indicators (KPI’s) die voortvloeien uit onze strategie. Deze KPI’s betreffen prestaties in onze keten en in onze eigen bedrijfsvoering en zijn terug te vinden in hoofdstuk 1.3: Kerncijfers. De niet-financiële gegevens zijn niet extern geverifieerd. 

Vragen, suggesties of opmerkingen ten aanzien van dit jaarverslag kunt u richten aan info@meerlanden.nl