hero title

Procedure / norm: ISO 9001:2015 (Kwaliteit)

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificering laat een organisatie zien dat het voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement.

Procedure / norm: ISO 14001:2015 (Duurzaamheid)

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. In deze standaard staat beschreven hoe we procesmatig milieurisico’s kunnen beheersen en indien mogelijk voorkomen.

Procedure / norm: CO2-Prestatieladder, niveau 3 (Duurzaamheid)

Instrument dat wordt gebruikt als CO2 managementsysteem en aanbestedingsinstrument ter reductie van CO2 en kosten.

Procedure / norm: VCA** (Veiligheid)

Minimumeisen uit verschillende wet- en regelgeving voor beheersing van veiligheid en gezondheid.

Procedure / norm: WEEELABEX (Duurzaamheid)

Deze standaard beschrijft de procedures voor recycling, bewerking en verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur.

Procedure / norm: BHV - NTA8080 (productie van duurzaam biogas)

Biobrandstoffen moeten voldoen aan Europees wettelijke duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in de ‘Richtlijn hernieuwbare energie’.

Procedure / norm: BRL Keurcompost (Veiligheid)

In de zogeheten ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’ zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen.

Procedure / norm: ATEX 153 (Veiligheid)

ATEX153 (voorheen de ATEX 137) is een wettelijke verplichting voor alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Procedure / norm: 100%Kringloop (Duurzaamheid)

Dit keurmerk garandeert dat de kringloopwinkel een sociale onderneming is, professioneel georganiseerd is en verantwoordelijk omgaat met mens en milieu (waaronder hergebruik van goederen).

Procedure / norm: BRL K14020 Pompen en gemalen (Veiligheid)

Beoordelingsrichtlijn voor kwaliteit gestuurd onderhoud aan pompen en gemalen.

Procedure / norm: BRL K10014 Riolen, putten, kolken (Veiligheid)

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het voor kwaliteit gestuurd onderhoud reinigen van riolen, putten en kolken.

Procedure / norm: BRL 7000 protocol 7001 en 7004

Deze beoordelingsrichtlijn betreft de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, waarbij protocol 7001 in gaat op het uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden en 7004 ingaat op de tijdelijke uitplaatsing van grond.