Deze materiele thema’s zijn verankerd in onze strategie. Onder onze strategische pijler ‘Duurzame Grondstoffenregisseur’ valt het thema hoogwaardige verwerking, hergebruik en recycling. In onze strategie hebben we dat verder uitgewerkt in vijf strategische stromen. Door een excellente bedrijfsvoering waarborgen we financiële stabiliteit en continuïteit, zorgen we voor veilige en gezonde werkomstandigheden, reduceren we de geur-, geluid- en fijnstofemissies en zijn we een aantrekkelijke werkgever. Het thema klanttevredenheid staat centraal bij onze pijler ‘Excellente Dienstverlener’.

Het belang en de impact van de materiele thema’s per stakeholdergroep is weergegeven in onderstaand overzicht.