Onze stakeholders zijn gerelateerd aan de regio waarin wij actief zijn en zijn niet beperkt tot onze aandeelhouders en klanten. Hieronder brengen we onze belangrijkste stakeholders in kaart.

Medewerkers

Zij zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Binnen Meerlanden staat veilig werken voorop. We bieden onze medewerkers graag werk dat interessant is en ertoe doet met een passende waardering en beloning.

Aandeelhoudende gemeenten

Naast eigenaar van Meerlanden zijn deze gemeenten ook onze belangrijkste klanten. Wij ontzorgen en ondersteunen de gemeenten bij de advisering, formulering en realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en uitvoering van (publieke) taken op het gebied van afval en/of beheer van de openbare ruimte. Duurzaam, efficiënt, maatschappelijk verantwoord en hoogwaardige kwaliteit zijn daarbij de uitgangspunten. Deze gemeenten hebben belang bij continuïteit van Meerlanden, transparantie over tarieven en een goed dividend als beloning voor het geïnvesteerd vermogen.

Niet-aandeelhoudende klantgemeenten

Meerlanden wil zijn opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden tegen marktconforme tarieven.

Bedrijven en instellingen

Meerlanden biedt deze partijen net als publieke opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen markconforme tarieven, advies en geeft uitvoering aan adequate afvalinzameling en -verwerking. De bedrijven krijgen via Meerlanden inzicht in nut, noodzaak en resultaat van gescheiden afvalinzameling.

Raad van commissarissen

De commissarissen houden toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van Meerlanden, zij zijn werkgever van de bestuurder en staan de bestuurder met raad ter zijde. De raad van commissarissen oefent zijn taken uit in het belang van de onderneming. Continuïteit en compliance staan daarbij centraal.

Financiers

De banken verschaffen ons vreemd vermogen ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en investeringen. Zij hebben belang bij het tijdig en volledig nakomen van financieringsafspraken en bij continuïteit van de onderneming.

Omwonenden

Onze activiteiten worden gereguleerd door milieu wet- en regelgeving. Omwonenden hebben er belang bij dat wij handelen conform de milieuvoorschriften, dat eventuele hinder beperkt blijft en dat zij als goede buren geïnformeerd worden over bedrijfsvoering, ontwikkelingen en plannen.

Bewoners

Wij zijn actief in het leefgebied van bewoners van onze aandeelhoudende gemeenten. Zij ervaren of ons werk tijdig en volledig is uitgevoerd en hebben belang bij een schone, veilige en verzorgde leefomgeving tegen zo laag mogelijke lokale heffingen. Bewoners vormen de onmisbare schakel in het realiseren van de circulaire economie en de daarbij behorende afvalscheidingsdoelstellingen.

Bevoegd gezag

Bestuursorganen van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en van gemeenten en waterschappen in ons verzorgingsgebied zijn bevoegd gezag inzake de wet- en regelgeving die voor ons geldt. Het bevoegd gezag ziet erop toe dat wij conform de toepasselijke wet- en regelgeving handelen.

Brancheorganisaties

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement (NVRD). Deze organisatie richt zich vooral op gemeenten, afval en beheer en de openbare ruimte. Ook zijn wij aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven (VA). De VA behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Wij hebben bovendien verschillende MVO-partnerships, waaronder De Groene zaak, MVO Nederland en De Normaalste zaak.

Coöperaties

Wij zijn lid van Midwaste. Dit is een coöperatieve vereniging voor afvalmanagement waarin de leden gezamenlijk koers bepalen, optrekken in projecten en kennis uitwisselen. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken. Door schaalvoordeel sluiten de leden gezamenlijk betere contracten af, bijvoorbeeld op het terrein van inkoop van materieel en afvalverwerking.

Samenwerkings- en ketenpartners

Met onze samenwerkings- en ketenpartners wisselen we kennis uit. We raadplegen elkaar over ontwikkelingen, actualiteiten en veranderende wetgeving in de afval- en grondstoffenbranche. Zo leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan een regionale circulaire economie. Delta Development, Park 2020 en Schiphol Trade park, C-Beta en Metropoolregio Amsterdam zijn voorbeelden van samenwerkings- en ketenpartners. De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en andere hernieuwbare grondstoffen uit organische reststromen. De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) vertegenwoordigt bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij al decennialang een belangrijke schakel in de circulaire economie.

Leveranciers en aannemers

Leveranciers en aannemers willen graag met ons werken omdat wij financieel gezond zijn en regionaal opereren met een daarop afgestemde bedrijfsomvang. Deze businesspartners willen overeenkomsten sluiten en continueren op basis van een marktconform prijsniveau en goede betalingscondities. Deze partijen ondernemen duurzaam en inclusief.

Kennispartners

Voorbeelden hiervan zijn het Energieonderzoek Centrum Nederland, de TU Delft en de Universiteit Wageningen. Meerlanden en kennisinstellingen kunnen van elkaar leren, gezamenlijk resultaatgericht onderzoek doen en innoveren. Zij versterken en ondersteunen elkaar in het toekomstgericht denken, waardoor maatschappelijk een bijdrage geleverd kan worden aan het duurzaamheidsdenken en -doen.

Sociale werkbedrijven en organisaties

Met deze bedrijven en organisaties werken we samen op operationeel gebied. Voorbeelden van deze businesspartners zijn: AM Match, Paswerk/Pasmatch, Provalu en Pantar. Samen met deze partners bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en krijgen zij zinvol en passend werk, waardoor zij volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Afval- en grondstofverwerkers en recyclebedrijven

Door onze bedrijfsactiviteiten beschikken wij over diverse afval- en grondstoffen en halffabricaten die (her)gebruikt kunnen worden door andere bedrijven. Deze businesspartners zijn geïnteresseerd in deze stromen indien de condities marktconform zijn, de kwaliteit en/of kwantiteit voldoende verzekerd is en er sprake is van gelijkmatigheid in aanvoer.

Scholen

De jong(st)e generatie leren we hoe wij op een duurzame manier met onze omgeving omgaan en wat iedereen daaraan zelf kan bijdragen. Wij helpen vanuit de praktijk; zichtbaar en tastbaar maken wat nodig is voor een duurzame leefomgeving en uitleggen waarom.

Media en pers

Bewoners, bedrijven, instellingen en andere stakeholders hebben er recht op geïnformeerd te worden en te blijven over ons milieu in de meest brede zin van het woord. De media en pers vervullen deze functie en hebben er belang bij dat wij relevante informatie tijdig en volledig ontsluiten.