Voor onze dienstverlening gebruiken we verschillende kapitaalstromen als input.

Sociaal en relationeel kapitaal

De relatie van Meerlanden met de buurt, bedrijven, gemeenten, branchegenoten en kennisinstituten en het vermogen om informatie te delen. Sociaal en relationeel kapitaal omvat:

 • Gedeelde normen en gemeenschappelijke waarden en gedrag (onze waarden afgekort in Samen Verder).
 • Relaties met belanghebbenden die Meerlanden heeft ontwikkeld en onderhoudt.
 • Immateriële activa die verband houden met het merk en de reputatie van Meerlanden.
 • De license to operate van een organisatie.
 • Faciliteren van sociale arbeidsparticipatie.
Financieel kapitaal

De financiële middelen die Meerlanden aanwendt voor haar activiteiten. Dit betreft het eigen vermogen dat bestaat uit door de acht aandeelhouders gestort kapitaal en de ingehouden winsten, de leningen die we van de Rabobank en de BNG Bank hebben ontvangen en het werkkapitaal: het saldo van het ontvangen leverancierskrediet en het verstrekte krediet aan klanten.

Natuurlijk kapitaal

Alle hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en processen die goederen of diensten leveren die de vroegere, huidige of toekomstige welvaart van Meerlanden ondersteunen. Het bevat:

 • Organische grondstofstromen, zoals hout en GFTe
 • Lucht en water
 • Groengas en groene elektriciteit
 • Diesel, HVO
Geproduceerd kapitaal

Geproduceerde fysieke objecten (in tegenstelling tot natuurlijke fysieke objecten) die gebruikt worden, waaronder:

 • Gebouwen en terreinen
 • Voertuigen
 • Inzamelmiddelen
 • Gereedschappen voor het beheer van de openbare ruimte
 • Vergistings- en composteringsinstallatie
 • Sorteer- en demonteerinstallaties voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • Andere roerende zaken die ten dienste staan van de bedrijfsvoering
 • Anorganische grondstofstromen, zoals ijzer en glas
Menselijk kapitaal

De competenties, capaciteiten en ervaring van mensen en hun motivaties om te innoveren, waaronder:

 • De capaciteit, vaardigheden en expertise van medewerkers om het werk uit te voeren.
 • Loyaliteit en motivatie voor het uitvoeren van het operationele proces, verbeteren van processen, goederen en diensten,
 • inclusief hun vermogen om samen te werken, te leiden en te managen.
 • Vermogen om de strategie van een organisatie te begrijpen, ontwikkelen en implementeren.
 • Afstemming met en ondersteuning van het governancekader, de risicobeheerbenadering en ethische waarden van Meerlanden.
Intellectueel kapitaal

Organisatorische, op kennis gebaseerde immateriële activa, waaronder:

 • Intellectueel eigendom, zoals verwerkingstechniek GFTe, sorteren en demonteren van AEEA en het Grondstofkompas.
 • Organisatiekapitaal, zoals impliciete kennis, systemen, procedures en protocollen.