hero title

De outcome, oftewel onze impact op de wereld, is de waarde die wij behouden en toevoegen aan een mooie leefomgeving, voor tevreden klanten, aan een meer circulaire en klimaatneutrale samenleving en een aantrekkelijk en inclusief werkklimaat. In de outcome onderkennen wij ook dat er onontkoombaar waarde verloren gaat als gevolg van onze dienstverlening.

Klanttevredenheid
De tevredenheid van onze klanten in 2021 over onze dienstverlening is ten opzichte van 2020 gegroeid van gemiddeld een 7 naar een 7,2. Het aantal klachten over geur is afgenomen van 26 naar 16.

Een meer circulaire klimaatneutrale samenleving
Op weg naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd door sinds 2014 1.718 ton CO2 minder uit te stoten met onze zakelijke voertuigen (61% rijdt op groengas) en bedrijfsprocessen. Met de productie van twee miljoen zakken compost hebben we organische stof behouden en teruggebracht naar (moes) tuinen en akkers. Deze worden daardoor meer weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering, zoals droogte en hevige regenval en leveren meer en gezondere producten op, zoals bloemen, groenten en fruit. Met de productie van 2,55 miljoen m3 groengas hebben wij een hernieuwbaar product geboden als alternatief voor fossiel aardgas. Op deze manier is 2,55 miljoen m3 minder fossiel aardgas gebruikt. Door het aanbieden van 3,1 miljoen kWh aan warmte aan de Arendshoeve, heeft deze 350.000 m3 minder fossiel aardgas gebruikt om in zijn warmte te voorzien. Door 1,6 miljoen liter proceswater te gebruiken voor pekelwater en straatreiniging hebben wij voorkomen dat wij eenzelfde hoeveelheid drinkwater moeten gebruiken.

Een aantrekkelijk en sociaal inclusief werkklimaat

Met verschillende initiatieven, zoals ‘Lekker in je werk’ en ‘Meerlanden gaat vitaal’ hebben wij onze medewerkers ondersteund in hun vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Als inclusief werkgever hebben wij een werkplek aangeboden aan 94 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee bieden wij hen vergelijkbare kansen als onze reguliere medewerkers.

De impact die wij maken, rapporteren wij conform de richtlijnen van de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). We hebben de koppeling gelegd tussen onze dienstverlening en deze SDG’s. Zo maken we onze impact goed zichtbaar en laten we zien wat wij deden om van de wereld een mooiere plek te maken.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG's zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets, die de doelen verder concretiseren.

Meerlanden heeft zich in 2020 aangemeld bij de United Nations Global Compact om actief te participeren in de SDG’s. Dit doen we omdat we geloven in een circulaire samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving, waarin ze waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen en waarin iedereen mee kan doen. Wij hebben een nulmeting uitgevoerd en een koppeling gelegd tussen onze dienstverlening en de SDG’s. Hierdoor weten we waar we staan en welke bijdrage wij kunnen leveren aan elk ontwikkelingsdoel. De uitrol van de kennis over de duurzame ontwikkelingsdoelen en de bijdrage van Meerlanden richting medewerkers en externe stakeholders is voorbereid. Over 2021 rapporteren wij eind 2022 aan de VN. De rapportage over 2020 is hier beschikbaar.

We hebben zeven SDG-doelen geselecteerd waaraan wij met onze bedrijfsactiviteiten de grootste bijdrage leveren. We gebruiken deze SDG's om onze impact goed zichtbaar te maken en beter vergelijkbaar te maken met andere organisaties. Deze zijn opgenomen in het waardecreatiemodel.